Logotipo de la Universitat Autònoma de Barcelona

Màster DCEI Online (23a edició)

Una opció completament virtual

Presentació

El Màster de formació permanent en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional on-line (23a edició-març 2024) és un programa propi, pioner al seu camp, impartit íntegrament des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sobre el coneixement de les funcions de la Direcció de comunicació a l’empresa ia la institució.

60

crèdits ECTS

Programa

Mòdul 1: La direcció de comunicació

Introducció a la Direcció de Comunicació

Antecedents de la comunicació empresarial.
La comunicació des d’un enfocament estratègic.
El departament de comunicació.
La importància de la gestió de la comunicació tant en grans com en petites empreses.

El director de Comunicació

Conceptes. Funcions i organització del director de Comunicació com a responsable de centrar la comunicació de la marca en la seva expressió social, cultural i sentimental.

Comunicació en situacions de crisi

Concepte de crisi, gestió de crisi i gestió de la comunicació de crisi.

Estratègies i pla de comunicació de crisi.

La comunicació interna

Funcions del departament de comunicació interna. Canals i tipus de comunicació interna. La figura responsable de la Comunicació interna.

Habilitats Directives

Introducció a les habilitats directives del Dircom (lideratge, tècniques de negociació, gestió del temps, formació d’equips, personal branding…).

Mòdul 2: Gestió dels valors intangibles

Comunicació institucional i corporativa

Comunicació Institucional i Corporativa. Concepte i praxi en la gestió de la comunicació corporativa, tant en empreses privades com públiques i comunicació institucional en la seva expressió dels seus valors conceptuals i la seva missió.

Reputació corporativa

Importància de la Reputació Corporativa per a empreses i institucions en el context actual.

Responsabilitat Social Corporativa

Processos i models de gestió de la RSC des d’un enfocament estratègic i integral en la Direcció de les organitzacions.

Branding, comunicació de marca

Planificació, disseny i gestió de la comunicació de la marca entesa aquesta última com un element aspiracional d’alt valor afegit.

Mòdul 3: Estratègies de comunicació de màrqueting integral
i aplicació de noves tecnologies en la comunicació de les organitzacions

Recerca en comunicació

Principis bàsics de recerca en comunicació. El mòdul se centrarà en el disseny de recerca, comentant-se les seves diferents fases. Es revisaran tipus d’investigació i auditories.

Planificació estratègica de màrqueting

El pla de màrqueting: com s’analitza el pla estratègic de màrqueting per a la seva posterior aplicació en el pla de comunicació.

Comunicació interactiva

Principals repercussions propiciades per la introducció de les noves tecnologies en l’entorn comunicatiu.
S’abordaran els principals objectius i estratègies en l’entorn en línia. Integració d’internet en els objectius empresarials. Noves tendències del Màrqueting a la xarxa.

Comunicació en les relacions institucionals

Programes de relacions públiques institucionals, aplicació del protocol i organització d’ esdeveniments.

Mòdul 4: Planificació estratègica de la comunicació integral

Creativitat i estratègies de comunicació

El procés d’elaboració de l’estratègia i del missatge en els diferents mitjans. Tècniques i processos de treball. Mètodes i sistemes d’ anàlisi creatius de campanyes i accions.

Eines i tècniques de comunicació

Estructura dels diferents mitjans i suports de comunicació. Els diferents tipus de públic objectiu. L’elaboració del pressupost de comunicació i els seus diferents models i sistemes.

Seminari pla de comunicació

S’explicaran les fases i els apartats d’un pla de comunicació.

Mòdul 5: Projecte final de màster: Elaboració d'un pla de comunicació

Projecte final del Màster DCEI: estructura del Pla de Comunicació

Per completar el programa del Màster es presentarà un projecte final de màster, que consistirà en la realització d’un Pla de Comunicació, d’aplicació real. Es realitzarà per a una organització, empresa o institució, aplicant o integrant tots els coneixements rebuts durant el curs.

Més informació

La formació en les competències i habilitats del director de Comunicació mitjançant la posada en escena dels darrers coneixements i tendències del sector.

Objectius generals
1. Coneixement de les funcions de la direcció de comunicació a l’empresa i a la institució.
2. Conèixer els principis bàsics, mètode i tècniques per al desenvolupament de la direcció de comunicació.
3. Desenvolupar capacitats per al disseny, direcció i avaluació de projectes de comunicació, especialment per a l’empresa o institució.
4. Conèixer les possibilitats que ofereix la direcció d’una comunicació integrada.
5. Adquirir la capacitat d’assumir una direcció de comunicació dins de l’empresa o institució.
6. Conèixer els principals desenvolupaments de la societat de la informació o del coneixement, en especial aplicant les noves tecnologies.

Perfil dels Destinataris
Seran destinataris del Màster DCEI en línia els graduats, llicenciats universitaris i professionals que presentin el següent perfil:
1. Exercir una tasca professional en el camp de la comunicació empresarial o institucional o tenir previst exercir-la.
2. Acreditar un adequat curriculum d’estudis dins del camp.
3. Disposar dels recursos tècnics necessaris com per poder seguir el curs.
4. Demostrar motivació i preparació adequades per seguir amb èxit estudis a distància.

Sortides Professionals
• Els titulats amb Màster de formació permanent en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional, per la UAB, podran exercir les seves funcions com a comunicadors a tot tipus d’empreses, institucions i organitzacions en general.
• El programa treballat en el Màster forma comunicadors integrals amb capacitat i criteri de gestió.
• Podran dirigir departaments complexos, com directors de comunicació o assumir qualsevol rol específic com un professional més del departament. També podran desenvolupar la seva tasca com a consultors externs.
• Es tracta d’una formació generalista i globalitzadora que aporta coneixements susceptibles de ser aplicats en: empreses de productes de consum; empreses de serveis; institucions públiques i privades; organitzacions no governamentals; partits polítics i agències de comunicació.
• El comunicador integral i la gestió dels valors intangibles és una necessitat cada vegada més reconeguda que es consolida any rere any.

El Màster de formació permanent en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional s’impartirà en modalitat on-line des de la UAB utilitzant la plataforma Moodle, que permet la presentació dels continguts didàctics i eines interactives, a més d’estar dissenyat així mateix perquè l’alumne pugui desenvolupar un aprenentatge tutoritzat amb exercicis reals que seran corregits per un tutor especialista a la matèria. Aquest tutor orientarà la recerca d’informació i experiències dins del camp empresarial i institucional.
Els alumnes també podran participar en fòrums perquè puguin exposar les seves opinions i inquietuds tant al tutor com als altres estudiants. Els casos o exercicis pràctics estan pensats per resoldre’ s tant individualment com en grup, fomentant d’ aquesta manera el treball en equip per donar solució a problemes de comunicació que es plantejaran en cadascuna de les matèries.

Avaluació

L’avaluació tindrà un caràcter continuat pel que fa a la relació interactiva dels alumnes amb els professors-tutors de cada mòdul i es concretarà amb els dos elements següents:

  • A. La nota que lliuri el tutor de cada mòdul. (75%)
  • B. El treball final (Pla de comunicació). (25%)

Tant les activitats modulars com la presentació del treball final són obligatoris per poder obtenir el títol de màster. Activitats avaluables: proves tipus test, participació en fòrums, resolució de casos pràctics.

Treball Final

L’alumne presentarà al final del màster un Pla de comunicació per a una empresa o institució, aplicant o integrant tots els coneixements rebuts durant el curs. Aquest treball lavaluarà una comissió nomenada a aquest efecte, amb consultes als tutors, si escau, en aquells apartats que siguin de la seva especialitat. Haurà de ser un projecte real d’una empresa o institució, serà tutoritzat per un professor de la Comissió d’Avaluació i serà avalat per un professional d’aquesta mateixa empresa. A partir de la finalització del curs (novembre) l’alumne disposarà de tres mesos per lliurar-lo.

Les persones que hagin superat el Màster obtindran el grau de Màster de formació permanent en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional , atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona . Per a l’obtenció del títol s’hauran de superar 60 crèdits ECTS. En termes acadèmics, volem assenyalar que per obtenir el títol de Màster per la Universitat Autònoma de Barcelona es requereix tenir títols universitaris (títol de grau o llicenciatura).

La 23a edició del Màster DCEI en línia s’iniciarà el març del 2024 i finalitzarà el novembre del 2024. El TFM s’haurà de lliurar i presentar entre els mesos de març i abril de 2025.

El Màster DCEI oferta 20 places en cada edició. Si els matriculats són menys de 15, el màster se suspendrà i es retornarà a cada alumne l’ import pagat.

Preu: 4.620 euros.

El programa permet el pagament fraccionat. Per a més informació, contacta amb la coordinació del Màster.

Preinscripció

Els documents necessaris per demanar l’admissió són:

  • Títol de grau universitari o equiparable (si encara no el tens, prem aquí)
  • DNI, NIE, TIE o passaport vigent
  • Currículum Vitae

Criteris de Selecció

Per accedir al Màster DCEI en línia es passarà un procés de selecció que tindrà en compte la formació acadèmica i l’experiència professional de l’alumne/a, així com la data de sol·licitud d’inscripció al Màster. Dins d’aquestes dades els criteris establerts tenen en compte els punts següents:
•Llicenciats/graduats en comunicació amb experiència professional com a comunicadors.
•Acabats de llicenciar/graduats en comunicació.
•Llicenciats/graduats d’altres disciplines amb experiència professional en el camp de la comunicació.
•Llicenciats/graduats d’altres disciplines que volen iniciar-se en l’especialitat de comunicació.
•Professionals de la comunicació, en tots els seus àmbits.

Per conèixer les modalitats de pagament, contacteu amb la coordinació del programa.

En aquests moments  està obert el termini d’inscripció al Màster DCEI en línia.  Adreça: master.dcei.online@uab.cat

El Màster de formació permanent en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional on-line realitza de manera continuada un estudi d’avaluació de la seva qualitat docent. La metodologia aplicada per a aquest estudi ha consisteix en l’elaboració d’un qüestionari, que es compon de dues preguntes, una de tipus numèrica, en la qual a través d’una escala de 10 punts es  pregunta per la valoració de la classe impartida, i una altra de caràcter obert, destinada a conèixer l’opinió de l’alumne/a sobre la sessió. També, en finalitzar els estudis, es demana a l’alumnat que completi un qüestionari final de caràcter més general, on qüestions com la coordinació o la tutorització dels Treballs Finals de Màster són avaluats.